Key Points
 • Apprenticeships, Skills and Training: Supporting Young People NEET through education
 • Improving Opportunities for People with Disabilities: Challenging misconceptions and strengthening support services
 • Reducing Economic Inactivity: Reviewing the Employability Delivery Plan and exploring what is next for future policy initiatives


Overview
Mae hanner o oll weithwyr yn y DU yn dioddef o anawsterau iechyd meddwl, sy’n codi pryderon am sut mae iechyd meddwl a llesiant emosiynol yn effeithio absenoldeb a chynhyrchedd o fewn y gweithle. Mae’n hanfodol felly fod trefniadaethau yn blaenoriaethu a’n buddsoddi mewn gwella iechyd meddwl eu staff.

Mae Cynhadledd Iechyd Meddwl yn y Gweithle Senedd Insight am rannu ymagweddau arloesol gan rai o rhanddeiliaid mwyaf nodedig y maes, i hybu iechyd meddwl a llesiant positif yn y gweithle. Byddwch yn adolygu sut i ddileu'r stigma o amgylch iechyd meddwl yn eich gweithle, creu strategaethau i feithrin awyrgylch positif newydd, helpu rheolwyr adeiladu gwytnwch a hyder i weithwyr, a phlannu arferion cefnogol i mewn i’ch trefniadaeth i sicrhau fod eich staff yn blodeuo.

Clywch gan Reolwraig Rhaglen Samaritans i gydnabod yr arwyddion cynnar o anawsterau iechyd meddwl, yr amryw o anawsterau iechyd meddwl gellir dod i’r frig yn y gweithle, a sut gellir y rhain effeithio eich trefniadaeth chi.

Bydd ACAS yn arwain sesiwn ar sut i greu fframwaith iechyd meddwl a gweithle cynhwysol sydd yn addas i gyflogwyr a gweithwyr oll, a byddai Sue Northcott yn rhannu ei fewnwelediad unigryw hi gyda esiampl ymarferol o’r DVLA.

Byddwch hefyd yn darganfod sut i roi p?er i weithwyr trwy ddarparu gwybodaeth maen nhw angen i ddeall a helpu eu hiechyd meddwl a llesiant. Ymunwch â ni a chewch ddysgu am strategaethau i gefnogi iechyd meddwl o fewn ych trafnidiaeth chi er mwyn ennill cynhyrchedd uwch a gweithlu mwy ffyddlon.

Agenda
Start

09:15 - 09:55
Cofrestru

 

09:55 - 10:05
Sylwadau Agoriadol y Cadeirydd MIND

 

10:05 - 10:30
Cyweirnod: Gwelliannau ers Adolygiad Llwyddiant yn y Gweithle (‘Thriving at Work’)

 
 • Ystyried y newidiadau cafodd ei wneud yn y ddwy flynedd diwethaf 
 • Adolygu’r ffeithiau a ffigurau diweddaraf hyd ledled Cymru a Lloegr i adnabod achosion ac ardaloedd i’w ffocysu arno
 • Argymell newidiadau polisi i sicrhau boddhad gweithwyr ac i leihau absenoldeb o fewn y gweithle

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 10:20 – 10:30 

Speakers

Neil Surman Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

Read profile


10:30 - 11:00
Cydnabod arwyddion cynnar o anawsterau iechyd meddwl a chreu awyrgylch cefnogol

 
 • Gwybod sut i ymateb pan mae arwyddion cynnar yn dod i’r frig gyda’n hunain ag eraill
 • Gwella dealltwriaeth amryw o anawsterau iechyd meddwl a sut bydden yn effeithio’r gweithle
 • Helpu rheolwyr gydnabod yr arwyddion cynnar drwy rannu gwybodaeth a sgiliau ymarferol gellir defnyddio 

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 10:50 – 11:00


Speakers

Sarah Stone Cyfarwyddwraig Gweithredol Cymru, Samaritans

Read profile


11:00 - 11:30
Coffi ac Egwyl Rhwydweithio

 

11:30 - 12:10
Hybu iechyd meddwl positif yn y gweithle: strategaethau i ddileu stigma a sicrhau awyrgylch cefnogol

 
 • Pwysigrwydd arweinyddiaeth da i sicrhau awyrgylch agored sy’n meithrin llesiant emosiynol llesol
 • Creu gweithle positif i wella lleisiant emosiynol gweithiwyr, sy’n dilyn i wellhad cynhyrchiant gwaith ar y cyfan 
 • Cael yr hyder i drafod iechyd meddwl yn y gweithle
 • Creu cyflwr gwaith positif ac adolygu sut mae rheolwyr yn gallu cefnogi rheolwyr eraill
 • Trafod mentrau sy’n hybu gweithwyr: creu awyrgylch mwy agored i alluogi pobl lwyddo a ffynnu

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 12:00 – 12:10 

Speakers

Lowri Wyn Jones Rheolwraig Rhaglen, AINCymru

Read profile


12:10 - 12:25
Creu fframwaith iechyd meddwl a gweithle cynhwysol sy’n addas i gyflogwyr a gweithwyr

 
 • Adolygu pwysigrwydd strategaethau iechyd meddwl a thrafod yr effaith ar unigolion a’r trefniadaethau;
 • Cefnogi gweithwyr sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl;
 • Cefnogi rheolwyr sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl; ac
 • Cynnig cefnogaeth glir a phositif, ynghyd a thrafod y pwysigrwydd o ddiwylliant a phrofiad

Speakers

James Force Ymgynghorydd Uwch/Cymodwr Cydweithredol, ACAS

Read profile


12:25 - 12:55
Darparu hyfforddiant ansawdd uchel i Reolwyr

 
 • Cymryd camau arloesol a mentrus i feithrin agwedd iechyd meddwl positif yn y gweithle, a gwella recriwtio a dargadwedd yn y tymor hir 
 • Grymuso rheolwyr i gefnogi gweithwyr trwy newid arferion y gweithle (gweithio hyblyg, er enghraifft)
 • Hyfforddi Rheolwyr, lleihau stigma ac adeiladu hyder i normaleiddio sgyrsiau am iechyd meddwl

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 12:40 – 12:55 

Speakers

Julie Jones Hyfforddwraig ac Ymgynghorydd mewn iechyd meddwl, llesiant yn y gweithle, ymwybyddiaeth ofalgar, hypnotherapi clinigol, a Sylfae

Read profile


12:55 - 14:00
Cinio Rhwydweithio

 

14:00 - 15:00
Astudiaeth Agos: Edrych ar ôl iechyd meddwl eich gweithwyr a gwella ymwybyddiaeth gyffredinol

 
 • Adeiladu ymwybyddiaeth trwy ymgyrchoedd yn y gweithle
 • Gwella dealltwriaeth o beth sydd yn gwneud gweithle yn le iachus i iechyd meddwl, a sut i roi mesurau cost syml a rhad mewn lle i gyflawni hyn
 • Defnyddio fframwaith cynaliadwy i hybu llesiant ac awyrgylch positif 

  Cwestiynau a Thrafodaeth 14:45 – 15:00 

Speakers

Sue Northcott Gweinyddwraig Cronfa Ddata o Gymwysiadau Prif Ffrâm, DVLA

Read profile


15:00 - 15:30
Deall absenoldeb salwch gweithwyr a gwella gwydnwch o fewn y gweithle er mwyn lleihau unrhyw absenoldeb sy’n ganlyniad o straen, pryder, neu iselder

 
 • Adnabod grwpiau gyda’r gyfradd uchaf o absenoldeb salwch, a thrafod strategaethau i leihau absenoldebau 
 • Delio gydag absenoldebau mewn ffordd effeithiol ac effeithlon: gweithredu prosesau, awyrgylchoedd a pholisďau i effeithio lefelau absenoldeb eich gweithwyr mewn ffordd bositif
 • Rhoi cynigion llesiant clir a phositif i weithwyr o’r cychwyn, a sicrhau fod hyn yn cael ei atgyfnerthu yn rheolaidd i gefnogi gwytnwch gweithwyr
 • Rhoi p?er i weithwyr trwy ddarparu'r wybodaeth maen nhw angen i ddeall eu hiechyd ac i helpu gwneud dewisiadau llesol

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 15:15 – 15:30 

15:30 - 15:40
Sylwadau Cloi y Cadeirydd

 

End

Speakers

Lisa Marie Brown MCIM Arweinydd Adran, FSB Cymru

Read profile

James Force Ymgynghorydd Uwch/Cymodwr Cydweithredol, ACAS

Read profile

Julie Jones Hyfforddwraig ac Ymgynghorydd mewn iechyd meddwl, llesiant yn y gweithle, ymwybyddiaeth ofalgar, hypnotherapi clinigol, a Sylfae

Read profile

Sue Northcott Gweinyddwraig Cronfa Ddata o Gymwysiadau Prif Ffrâm, DVLA

Read profile

Sarah Stone Cyfarwyddwraig Gweithredol Cymru, Samaritans

Read profile

Neil Surman Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

Read profile

Ali Thomas Cyfarwyddwr Gweithredol, RCS

Read profile

Lowri Wyn Jones Rheolwraig Rhaglen, AINCymru

Read profile


Venue details

Central Cardiff


Speakers
X Close