Key Points
 • Sut i gydnabod arwyddion cynnar o anawsterau iechyd meddwl posib
 • Byddwn yn rhannu’r astudiaethau agos diweddaraf i reoli iechyd meddwl yn y gweithle
 • Y pwysigrwydd o arweinyddiaeth dda ac i sicrhau awyrgylch agored sy’n meithrin llesiant emosiynol llesol i bawb
 • Sut i roi hyfforddiant effeithiol ac ymarferol i reolwyr er mwyn darparu cefnogaeth addas
 • Gwella gwytnwch o fewn eich gweithlu a lleihau absenoldeb gweithwyr


Overview
Mae hanner o oll weithwyr yn y DU yn dioddef o anawsterau iechyd meddwl, sy’n codi pryderon am sut mae iechyd meddwl a llesiant emosiynol yn effeithio absenoldeb a chynhyrchedd o fewn y gweithle. Mae’n hanfodol felly fod trefniadaethau yn blaenoriaethu a’n buddsoddi mewn gwella iechyd meddwl eu staff.

Mae Cynhadledd Iechyd Meddwl yn y Gweithle Senedd Insight am rannu ymagweddau arloesol gan rai o rhanddeiliaid mwyaf nodedig y maes, i hybu iechyd meddwl a llesiant positif yn y gweithle. Byddwch yn adolygu sut i ddileu'r stigma o amgylch iechyd meddwl yn eich gweithle, creu strategaethau i feithrin awyrgylch positif newydd, helpu rheolwyr adeiladu gwytnwch a hyder i weithwyr, a phlannu arferion cefnogol i mewn i’ch trefniadaeth i sicrhau fod eich staff yn blodeuo.

Clywch gan Reolwraig Rhaglen Samaritans i gydnabod yr arwyddion cynnar o anawsterau iechyd meddwl, yr amryw o anawsterau iechyd meddwl gellir dod i’r frig yn y gweithle, a sut gellir y rhain effeithio eich trefniadaeth chi.

Bydd ACAS yn arwain sesiwn ar sut i greu fframwaith iechyd meddwl a gweithle cynhwysol sydd yn addas i gyflogwyr a gweithwyr oll, a byddai Sue Northcott yn rhannu ei fewnwelediad unigryw hi gyda esiampl ymarferol o’r DVLA.

Byddwch hefyd yn darganfod sut i roi p?er i weithwyr trwy ddarparu gwybodaeth maen nhw angen i ddeall a helpu eu hiechyd meddwl a llesiant. Ymunwch â ni a chewch ddysgu am strategaethau i gefnogi iechyd meddwl o fewn ych trafnidiaeth chi er mwyn ennill cynhyrchedd uwch a gweithlu mwy ffyddlon.

Agenda
Start

09:15 - 09:55
Cofrestru

 

09:55 - 10:05
Sylwadau Agoriadol y Cadeirydd MIND

 

10:05 - 10:30
Cyweirnod: Gwelliannau ers Adolygiad Llwyddiant yn y Gweithle (‘Thriving at Work’)

 
 • Ystyried y newidiadau cafodd ei wneud yn y ddwy flynedd diwethaf 
 • Adolygu’r ffeithiau a ffigurau diweddaraf hyd ledled Cymru a Lloegr i adnabod achosion ac ardaloedd i’w ffocysu arno
 • Argymell newidiadau polisi i sicrhau boddhad gweithwyr ac i leihau absenoldeb o fewn y gweithle

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 10:20 – 10:30 

Speakers

Neil Surman Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

Read profile


10:30 - 11:00
Cydnabod arwyddion cynnar o anawsterau iechyd meddwl a chreu awyrgylch cefnogol

 
 • Gwybod sut i ymateb pan mae arwyddion cynnar yn dod i’r frig gyda’n hunain ag eraill
 • Gwella dealltwriaeth amryw o anawsterau iechyd meddwl a sut bydden yn effeithio’r gweithle
 • Helpu rheolwyr gydnabod yr arwyddion cynnar drwy rannu gwybodaeth a sgiliau ymarferol gellir defnyddio 

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 10:50 – 11:00


Speakers

Sarah Stone Cyfarwyddwraig Gweithredol Cymru, Samaritans

Read profile


11:00 - 11:30
Coffi ac Egwyl Rhwydweithio

 

11:30 - 12:10
Hybu iechyd meddwl positif yn y gweithle: strategaethau i ddileu stigma a sicrhau awyrgylch cefnogol

 
 • Pwysigrwydd arweinyddiaeth da i sicrhau awyrgylch agored sy’n meithrin llesiant emosiynol llesol
 • Creu gweithle positif i wella lleisiant emosiynol gweithiwyr, sy’n dilyn i wellhad cynhyrchiant gwaith ar y cyfan 
 • Cael yr hyder i drafod iechyd meddwl yn y gweithle
 • Creu cyflwr gwaith positif ac adolygu sut mae rheolwyr yn gallu cefnogi rheolwyr eraill
 • Trafod mentrau sy’n hybu gweithwyr: creu awyrgylch mwy agored i alluogi pobl lwyddo a ffynnu

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 12:00 – 12:10 

Speakers

Lowri Wyn Jones Rheolwraig Rhaglen, AINCymru

Read profile


12:10 - 12:25
Creu fframwaith iechyd meddwl a gweithle cynhwysol sy’n addas i gyflogwyr a gweithwyr

 
 • Adolygu pwysigrwydd strategaethau iechyd meddwl a thrafod yr effaith ar unigolion a’r trefniadaethau;
 • Cefnogi gweithwyr sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl;
 • Cefnogi rheolwyr sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl; ac
 • Cynnig cefnogaeth glir a phositif, ynghyd a thrafod y pwysigrwydd o ddiwylliant a phrofiad

Speakers

James Force Ymgynghorydd Uwch/Cymodwr Cydweithredol, ACAS

Read profile


12:25 - 12:55
Darparu hyfforddiant ansawdd uchel i Reolwyr

 
 • Cymryd camau arloesol a mentrus i feithrin agwedd iechyd meddwl positif yn y gweithle, a gwella recriwtio a dargadwedd yn y tymor hir 
 • Grymuso rheolwyr i gefnogi gweithwyr trwy newid arferion y gweithle (gweithio hyblyg, er enghraifft)
 • Hyfforddi Rheolwyr, lleihau stigma ac adeiladu hyder i normaleiddio sgyrsiau am iechyd meddwl

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 12:40 – 12:55 

Speakers

Julie Jones Hyfforddwraig ac Ymgynghorydd mewn iechyd meddwl, llesiant yn y gweithle, ymwybyddiaeth ofalgar, hypnotherapi clinigol, a Sylfae

Read profile


12:55 - 14:00
Cinio Rhwydweithio

 

14:00 - 15:00
Astudiaeth Agos: Edrych ar ôl iechyd meddwl eich gweithwyr a gwella ymwybyddiaeth gyffredinol

 
 • Adeiladu ymwybyddiaeth trwy ymgyrchoedd yn y gweithle
 • Gwella dealltwriaeth o beth sydd yn gwneud gweithle yn le iachus i iechyd meddwl, a sut i roi mesurau cost syml a rhad mewn lle i gyflawni hyn
 • Defnyddio fframwaith cynaliadwy i hybu llesiant ac awyrgylch positif 

  Cwestiynau a Thrafodaeth 14:45 – 15:00 

Speakers

Sue Northcott Gweinyddwraig Cronfa Ddata o Gymwysiadau Prif Ffrâm, DVLA

Read profile


15:00 - 15:30
Deall absenoldeb salwch gweithwyr a gwella gwydnwch o fewn y gweithle er mwyn lleihau unrhyw absenoldeb sy’n ganlyniad o straen, pryder, neu iselder

 
 • Adnabod grwpiau gyda’r gyfradd uchaf o absenoldeb salwch, a thrafod strategaethau i leihau absenoldebau 
 • Delio gydag absenoldebau mewn ffordd effeithiol ac effeithlon: gweithredu prosesau, awyrgylchoedd a pholisďau i effeithio lefelau absenoldeb eich gweithwyr mewn ffordd bositif
 • Rhoi cynigion llesiant clir a phositif i weithwyr o’r cychwyn, a sicrhau fod hyn yn cael ei atgyfnerthu yn rheolaidd i gefnogi gwytnwch gweithwyr
 • Rhoi p?er i weithwyr trwy ddarparu'r wybodaeth maen nhw angen i ddeall eu hiechyd ac i helpu gwneud dewisiadau llesol

  Cwestiynau a Thrafodaeth: 15:15 – 15:30 

15:30 - 15:40
Sylwadau Cloi y Cadeirydd

 

End

Speakers

Lisa Marie Brown MCIM Arweinydd Adran, FSB Cymru

Read profile

Ashley Flaherty Deputy Director of People Strategy and Organisational Effectiveness, Office for National Statistics

Read profile

James Force Ymgynghorydd Uwch/Cymodwr Cydweithredol, ACAS

Read profile

Julie Jones Hyfforddwraig ac Ymgynghorydd mewn iechyd meddwl, llesiant yn y gweithle, ymwybyddiaeth ofalgar, hypnotherapi clinigol, a Sylfae

Read profile

Sue Northcott Gweinyddwraig Cronfa Ddata o Gymwysiadau Prif Ffrâm, DVLA

Read profile

Sarah Stone Cyfarwyddwraig Gweithredol Cymru, Samaritans

Read profile

Neil Surman Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

Read profile

Ali Thomas Cyfarwyddwr Gweithredol, RCS

Read profile

Lowri Wyn Jones Rheolwraig Rhaglen, AINCymru

Read profile


Venue details

Central Cardiff


Speakers
X Close